Pobierz cały raport
Jako TTMS wchodzimy w interakcje z różnorodnymi interesariuszami, wśród których należy wymienić następujące grupy:

Częstotliwość, zakres, czy forma kontaktów z poszczególnymi z grup zależą od specyfiki danej grupy i są zróżnicowane. Kontakty z instytucjami administracji państwowej są sformalizowane, dotyczą konkretnych spraw i są stosunkowo rzadkie.

Dialog z pracownikami ma charakter niezbyt formalny, a jednocześnie angażuje ich w podejmowanie decyzji ich dotyczących – przykładowo decyzje dotyczące biura, jego lokalizacji, czy preferowanej formy pracy są przedmiotem dyskusji i ostateczne decyzje w tym zakresie były wypadkową opinii pracowników. Analogicznie nasi pracownicy zgłaszali i wybierali w głosowaniu organizacje pozarządowe, które firma powinna wesprzeć.

Relacje z Klientami, poza dialogiem na poziomie zarządzających, mają charakter codziennych kontaktów operacyjnych o różnym stopniu formalizacji, a nasi pracownicy traktowani są wręcz jak pracownicy zespołów Klienta. Konstruktywnie współpracujemy z dostawcami, np. oprogramowania, podejmując m.in. wspólne inicjatywy edukacyjne.

Relacje z organizacjami pozarządowymi, w tym środowiskowymi, czy też kontakty ze społecznościami lokalnymi mają charakter sporadyczny, ze względu na niewielki stopień oddziaływania TTMS na społeczność lokalną czy lokalne otocznie przyrodnicze.