Pobierz cały raport

Prezentowany raport jest pierwszym raportem niefinansowym (ESG) przygotowanym i opublikowanym przez Transition Technologies MS S.A. (dawniej Transition Technologies – Managed Services sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi: Transition Technologies Managed Services LTD (Wielka Brytania) i TTMS Software Malezja Sdn. Bhd (Malezja).

Został on opracowany zgodnie z GRI Standards („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). Obejmuje on rok 2020, tj. okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Nie był on poddawany zewnętrznej weryfikacji audytora, lecz spółka dołożyła wszelkiej staranności, by przedstawione w nim informacje były rzetelne.

Zakres raportu zdefiniowany został w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego już w 2021 roku i miał na celu określenie na ile i w jakim stopniu dany aspekt społecznej odpowiedzialności:

• jest istotny dla interesariuszy, tj. na ile uwzględniają go oni w swoich decyzjach,

• wpływa na wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe przedsiębiorstwa.

Takie podejście, tj. uwzgledniające wskazane powyżej czynniki oceny, czyni zadość oczekiwaniom zasady materialności (istotności) GRI Standards. Równocześnie, także z wykorzystaniem ankiety, do której wypełnienia zaproszeni zostali kluczowi menedżerowie TTMS, zidentyfikowano i zmapowano kluczowych interesariuszy spółki. To wiedza o ich oczekiwaniach, zainteresowaniach czy obawach, którą posiadają menedżerowie zarządzający poszczególnymi obszarami biznesowymi, przekłada się na finalną ocenę istotności danego aspektu, a w konsekwencji kształtuje sam raport.

Przeprowadzenie obu tych analiz odzwierciedla podejście do wdrażania usystematyzowanego zarządzania społeczną odpowiedzialnością proponowane przez normę PN-ISO 26000. W ocenie Spółki określenie zakresu raportu z wykorzystaniem uznanych międzynarodowych standardów przyczynia się do zachowania nie tylko zasady istotności (materialności), ale też zachowania kontekstu zrównoważonego rozwoju. Podejście do zbierania danych, uzupełniany indywidualnymi wywiadami z przedstawicielami poszczególnych działów, oraz podejście do przedstawienia danych, pozwoliło też na zachowanie najwyższej staranności w kontekście zasad wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości, przejrzystości i wiarygodności.

[GRI 102-40, 102-42, 102-46, 102-47]

Matryca istotności poszczególnych aspektów społecznej odpowiedzialności

Ostatecznie w raporcie skupiono się na następujących aspektach i standardach GRI:

Standardy GRI Stanadrds

Istotność:
Aspekt ekonomiczny, społeczny lub środowiskowy
Bezpieczeństwo informacji, w tym prywatności

GRI 418: Customer Privacy (418-1)

wysoka
Polityka wynagrodzeń, warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy

GRI 401: Employment (401-1, 401-2, 401-3)
GRI 403: Occupational Health and Safety (403-2, 403-3, 403-5, 403-6, 403-9, 403-10)

wysoka
Rola w gospodarce (wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy)

GRI 203: Indirect Economic Impacts (203-2)

wysoka
Rozwój i szkolenia

GRI 404: Training and Education (404-1, , 404-3)

wysoka
Etyczna komunikacja marketingowa

GRI 417: Marketing and Labeling (417-2; 417-3)

średnia
Przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym i łapownictwu

GRI 205: Anti-corruption (205-3)

średnia
Dostawcy i pracownicy z rynków lokalnych

GRI 202: Market Presence (202-1, 202-2)
GRI 204: Procurement Practices (204-1)

średnia
Zarządzanie etyką

Obligatoryjne w ramach GRI 102 General Disclosures (102-17)

średnia
Wykorzystanie paliw i energii

GRI 302: Energy (302-1)

niska
Emisje

GRI 305: Emissions (305-1, 305-2)

niska
Aspekt ekonomiczny, społeczny lub środowiskowy

Standardy GRI Stanadrds

Istotność:
Bezpieczeństwo informacji, w tym prywatności

GRI 418: Customer Privacy (418-1)

wysoka
Polityka wynagrodzeń, warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy

GRI 401: Employment (401-1, 401-2, 401-3)
GRI 403: Occupational Health and Safety (403-2, 403-3, 403-5, 403-6, 403-9, 403-10)

wysoka
Rola w gospodarce (wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy)

GRI 203: Indirect Economic Impacts (203-2)

wysoka
Rozwój i szkolenia

GRI 404: Training and Education (404-1, , 404-3)

wysoka
Etyczna komunikacja marketingowa

GRI 417: Marketing and Labeling (417-2; 417-3)

średnia
Przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym i łapownictwu

GRI 205: Anti-corruption (205-3)

średnia
Dostawcy i pracownicy z rynków lokalnych

GRI 202: Market Presence (202-1, 202-2)
GRI 204: Procurement Practices (204-1)

średnia
Zarządzanie etyką

Obligatoryjne w ramach GRI 102 General Disclosures (102-17)

średnia
Wykorzystanie paliw i energii

GRI 302: Energy (302-1)

niska
Emisje

GRI 305: Emissions (305-1, 305-2)

niska
Aspekt ekonomiczny, społeczny lub środowiskowy
Bezpieczeństwo informacji, w tym prywatności

Standardy GRI Stanadrds

GRI 418: Customer Privacy (418-1)

Istotność:
wysoka
Polityka wynagrodzeń, warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Standardy GRI Stanadrds

GRI 401: Employment (401-1, 401-2, 401-3)
GRI 403: Occupational Health and Safety (403-2, 403-3, 403-5, 403-6, 403-9, 403-10)

Istotność:
wysoka
Rola w gospodarce (wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy)

Standardy GRI Stanadrds

GRI 203: Indirect Economic Impacts (203-2)

Istotność:
wysoka
Rozwój i szkolenia

Standardy GRI Stanadrds

GRI 404: Training and Education (404-1, , 404-3)

Istotność:
wysoka
Etyczna komunikacja marketingowa

Standardy GRI Stanadrds

GRI 417: Marketing and Labeling (417-2; 417-3)

Istotność:
średnia
Przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym i łapownictwu

Standardy GRI Stanadrds

GRI 205: Anti-corruption (205-3)

Istotność:
średnia
Dostawcy i pracownicy z rynków lokalnych

Standardy GRI Stanadrds

GRI 202: Market Presence (202-1, 202-2)
GRI 204: Procurement Practices (204-1)

Istotność:
średnia
Zarządzanie etyką

Standardy GRI Stanadrds

Obligatoryjne w ramach GRI 102 General Disclosures (102-17)

Istotność:
średnia
Wykorzystanie paliw i energii

Standardy GRI Stanadrds

GRI 302: Energy (302-1)

Istotność:
niska
Emisje

Standardy GRI Stanadrds

GRI 305: Emissions (305-1, 305-2)

Istotność:
niska