Na zdjęciu:

Michał Trojanowski i Przemysław Pakulski

Przewiń
GRI Standards
Wytyczne GRI
Komentarz / Opis
Wskaźniki profilowe (GRI 102: 2016)
GRI Standards
102-1
Wytyczne GRI
Nazwa organizacji
Komentarz / Opis
Transition Technologies MS SA
(d. Transition Technologies Managed Services sp. z o.o.)
GRI Standards
102-2
Wytyczne GRI
Główne marki, produkty i/lub usługi
Komentarz / Opis
[O firmie]
GRI Standards
102-3
Wytyczne GRI
Lokalizacja siedziby głównej organizacji
Komentarz / Opis
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
GRI Standards
102-4
Wytyczne GRI
Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu
Komentarz / Opis
[O firmie]
GRI Standards
102-5
Wytyczne GRI
Forma własności i struktura prawna organizacji
Komentarz / Opis
W dniu 30 lipca2021 Transition Technologies Managed Services sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną (SA).
GRI Standards
102-6
Wytyczne GRI
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów / konsumentów i beneficjentów
Komentarz / Opis
[O firmie]
GRI Standards
102-7
Wytyczne GRI
Skala działalności
Komentarz / Opis
[O firmie]
GRI Standards
102-8
Wytyczne GRI
Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy
Komentarz / Opis
[Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI Standards
102-9
Wytyczne GRI
Opis łańcucha wartości
Komentarz / Opis
[Łańcuch dostaw]
GRI Standards
102-10
Wytyczne GRI
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
Komentarz / Opis
13.10.2021
GRI Standards
102-11
Wytyczne GRI
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
Komentarz / Opis
Zasada ostrożności w swoim pierwotnym, odnoszącym się do środowiska naturalnego znaczeniu, ma ograniczone zastosowanie w przypadku działalności prowadzonej przez TTMS. W szerszym rozumieniu TTMS stosuje je tak w odniesieniu do zarządzania etyką (np. kwestii potencjalnego konfliktu interesów), jak również rozwiązań technologicznych – tj. gdyby istniało podejrzenie, że któreś z rozwiązań może być niebezpieczne, będzie ono traktowane właśnie jako takie, aż do momentu jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji.
GRI Standards
102-12
Wytyczne GRI
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
Komentarz / Opis
brak
GRI Standards
102-13
Wytyczne GRI
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/ lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach
Komentarz / Opis
brak
GRI Standards
102-14
Wytyczne GRI
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, Prezesa Zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii
Komentarz / Opis
[List Prezesa]
GRI Standards
102-15
Wytyczne GRI
Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
Komentarz / Opis
[List Prezesa]
GRI Standards
102-16
Wytyczne GRI
Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki
Komentarz / Opis
[O firmie], [Etyka działalności]
GRI Standards
102-17
Wytyczne GRI
Mechanizmy rozstrzygania i zgłaszania wątpliwości dotyczących zasad etycznych
Komentarz / Opis
[Etyka działalności]
GRI Standards
102-18
Wytyczne GRI
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją
Komentarz / Opis
[Struktura zarządzania]
GRI Standards
102-40
Wytyczne GRI
Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
Komentarz / Opis
[O raporcie]
GRI Standards
102-41
Wytyczne GRI
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi
Komentarz / Opis
Brak umów zbiorowych (0%).
GRI Standards
102-42
Wytyczne GRI
Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
Komentarz / Opis

[O raporcie]

GRI Standards
102-43
Wytyczne GRI
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
Komentarz / Opis

[Otoczenie]

GRI Standards
102-44
Wytyczne GRI
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Komentarz / Opis

[Otoczenie]

GRI Standards
102-45
Wytyczne GRI
Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Komentarz / Opis

[O raporcie]

GRI Standards
102-46
Wytyczne GRI
Proces definiowania treści raportu
Komentarz / Opis

[O raporcie]

GRI Standards
102-47
Wytyczne GRI
Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego
Komentarz / Opis

[O raporcie]

GRI Standards
102-48
Wytyczne GRI
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
Komentarz / Opis
Dla wskaźnika 305-2, dotyczącego emisji CO2 Zakresu 2, dokonano przeszacowania jej wielkości dla roku 2020. Poprzedni raport uwzględniał wyłącznie emisję związaną z działalnością w Polsce, a przeszacowana wielkość uwzględniła niewielką emisję wynikającą z zużycia energii w biurze w Malezji. Wpłynęło to na wielkość emisji Zakresu 2 oraz całkowitej emisji Zakres 1+2.
GRI Standards
102-49
Wytyczne GRI
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
Komentarz / Opis
Patrz komentarz do wskaźnika 102-48.
GRI Standards
102-50
Wytyczne GRI
Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)
Komentarz / Opis
01.01.2021-31.12.2021
GRI Standards
102-51
Wytyczne GRI
Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
Komentarz / Opis
13.10.2021
GRI Standards
102-52
Wytyczne GRI
Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)
Komentarz / Opis
roczny
GRI Standards
102-53
Wytyczne GRI
Osoba kontaktowa
Komentarz / Opis
[O raporcie]
GRI Standards
102-54
Wytyczne GRI
Zgodność z GRI Standards
Komentarz / Opis
[O raporcie]
GRI Standards
102-55
Wytyczne GRI
Indeks CSR
Komentarz / Opis
[Indeks GRI]
GRI Standards
102-56
Wytyczne GRI
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
Komentarz / Opis
[O raporcie]
Obecność na rynku (GRI 202: 2016)
GRI Standards
103-1 (202)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis
[Orientacja na ludzi]
GRI Standards
103-2 (202)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (202)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
202-1
Wytyczne GRI
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

GRI Standards
202-2
Wytyczne GRI
Odsetek osób pochodzących z lokalnej społeczności na wyższych stanowiskach kierowniczych
Komentarz / Opis
W przypadku działalności prowadzonej w Polsce 100% kadry stanowią Polacy. W Malezji prezesem spółki jest Polak, a kierownik biura jest przedstawicielem społeczności lokalnej. Na czele spółki brytyjskiej stoi Polak.
Pośredni wpływ ekonomiczny (GRI 203: 2016)
GRI Standards
103-1 (203)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Rola w gospodarce]

GRI Standards
103-2 (203)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (203)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
203-2
Wytyczne GRI
Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
Komentarz / Opis

[Rola w gospodarce]

Pośredni praktyki zakupowe (GRI 204: 2016)
GRI Standards
103-1 (204)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Orientacja na ludzi]

GRI Standards
103-2 (204)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (204)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
204-1
Wytyczne GRI
Odsetek wydatków na lokalnych dostawców
Komentarz / Opis

[Łańcuch dostaw]

Przeciwdziałanie korupcji (GRI 205: 2016)
GRI Standards
103-1 (205)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Etyka działalności]

GRI Standards
103-2 (205)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (205)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
205-3
Wytyczne GRI
Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji.
Komentarz / Opis

Nie zidentyfikowano uprawdopodobnionych przypadków korupcji.

Środowisko naturalne: energia (GRI 302: 2016)
GRI Standards
103-1 (302)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Nasz wkład w zrównoważony rozwój]

GRI Standards
103-2 (302)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (302)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
302-1
Wytyczne GRI
Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

Środowisko naturalne: emisje (GRI 305: 2016)
GRI Standards
103-1 (305)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Nasz wkład w zrównoważony rozwój]

GRI Standards
103-2 (305)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (305)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
305-1
Wytyczne GRI
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

GRI Standards
305-2
Wytyczne GRI
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

Środowisko naturalne: zgodność w zakresie środowiska naturalnego (GRI 307: 2016)
GRI Standards
307-1
Wytyczne GRI
Niezgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska
Komentarz / Opis

[Nasz wkład w zrównoważony rozwój]

Zasoby ludzkie: Zatrudnienie (GRI 401)
GRI Standards
103-1 (401)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Orientacja na ludzi]

GRI Standards
103-2 (401)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (401)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
401-1
Wytyczne GRI
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

GRI Standards
401-2
Wytyczne GRI
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin
Komentarz / Opis

[Orientacja na ludzi]

GRI Standards
401-3
Wytyczne GRI
Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

Zasoby ludzkie: bezpieczeństwo i higiena pracy (GRI 403:2018)
GRI Standards
103-1 (403)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
103-2 (403)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (403)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
403-2
Wytyczne GRI
Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i analiza incydentów
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
403-3
Wytyczne GRI
Usługi w zakresie zdrowia zawodowego
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
403-5
Wytyczne GRI
Szkolenia z zakresu BHP
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
403-6
Wytyczne GRI
Promocja zdrowia
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
403-9
Wytyczne GRI
Wypadki przy pracy
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

GRI Standards
403-10
Wytyczne GRI
Choroby zawodowe
Komentarz / Opis

[Przyjazne miejsce pracy]

Zasoby ludzkie: szkolenia i rozwój (GRI 404: 2016)
GRI Standards
103-1 (404)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Wyjątkowi ludzie]

GRI Standards
103-2 (404)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
GRI Standards
103-3 (404)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
GRI Standards
404-1
Wytyczne GRI
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika
Komentarz / Opis

[Tabele z danymi niefinansowymi]

GRI Standards
404-3
Wytyczne GRI
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego
Komentarz / Opis

[Elastyczność w zarządzaniu]

Społeczeństwo: komunikacja marketingowa i etykietowanie (GRI 417: 2016)
GRI Standards
103-1 (417)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Relacje z klientami]

GRI Standards
103-2 (417)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
Komentarz / Opis

[Relacje z klientami]

GRI Standards
103-3 (417)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
Komentarz / Opis

[Relacje z klientami]

GRI Standards
417-2
Wytyczne GRI
Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
Komentarz / Opis

[Relacje z klientami]

GRI Standards
417-3
Wytyczne GRI
Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej
Komentarz / Opis

[Relacje z klientami]

Społeczeństwo: prywatność klientów (GRI 418: 2016)
GRI Standards
103-1 (418)
Wytyczne GRI
Charakter istotnego obszaru
Komentarz / Opis

[Bezpieczeństwo danych]

GRI Standards
103-2 (418)
Wytyczne GRI
Podejście zarządcze (DMA)
Komentarz / Opis

[Bezpieczeństwo danych]

GRI Standards
103-3 (418)
Wytyczne GRI
Pomiar i ewaluacja
Komentarz / Opis

[Bezpieczeństwo danych]

GRI Standards
418-1
Wytyczne GRI
Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
Komentarz / Opis

[Bezpieczeństwo danych]